اشتراک یک ساله برای داخل کشور: 500,000 ریال
اشتراک یک ساله برای خارج کشور: 2,600,000 ریال
اشتراک شش ماهه برای خارج کشور: 1,300,000 ریال
دوره سال اول شماره های 1-12: 150,000 ریال
دوره سال دوم شماره های 13-24: 150,000 ریال
دوره سال سوم شماره های 25-36: 150,000 ریال
دوره سال چهارم شماره های 37-48: 150,000 ریال
دوره سال پنجم شماره های 49-60: 150,000 ریال
دوره سال ششم شماره های 61-72: 150,000 ریال
نام:
نام خانوادگی:
نشانی:
کد پستی:
شهر:
کشور:
تلفن:
ایمیل:
توضیحات لازم:
 

پس از تکمیل و ارسال فرم بالا، اصل فیش بانکی را همرا مشخصات خود به نشانی تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، مؤسسه اطلاعات، بخش فرانسه، کد پستی 1549953111 ارسال یا نسخه اسکن شده فیش بانکی را به نشانی ایمیل ما بفرستید: mail@teheran.ir